INTRODUCTION

Alhamdulillah Rabbil ‘Alamin. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah saw. beserta keluarga dan para sahabatnya dan kaum muslimin hingga akhir zaman.